dimarts, 27 de novembre de 2012


La vida és un cromatisme

Croma: tècnica audiovisual utilitzada àmpliament en cine, televisió i fotografia.

Coma:  Aberració geomètrica segons la qual la imatge d'un objecte puntual allunyat de l'eix òptic no és un punt, sinó una figura en forma de cometa. 

Coma: Interval de fracció de to.

Cromatisme: Procediment musical consistent en l'alteració en un semitò descendent o ascendent d'una o més notes d'una escala diatònica.

Cromàtic: Relatiu o pertanyent al color o als colors